Aforti Factor Romania IFN S.A. politica de confidențialitate

I. PREVEDERI GENERALE

 1. Prezenta Politică de Confidențialitate („Politica”) oferă informații cu privire la procedurile utilizate pentru protejarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor („Date personale”) website-ului: , care reprezintă un website de prezentare a serviciilor oferite de Aforti (astfel cum este definită mai jos) în cele ce urmează denumit „Website-ul”.
 2. Aforti Factor Romania IFN S.A., cu sediul social la adresa Strada Gara Herăstrău nr. 4B, etaj 10, sector 2, București, România, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/5254/2018 și având cod unic de înregistrare RO 39199589 („Aforti” sau „Noi”), este administratorul Website-ului și prelucrează datele cu caracter personal ale persoanelor care utilizează acest Website în calitate de operator, conform art. 4 pct. 7 și art. 24 din RGPD (astfel cum este definit mai jos).
 3. Prezenta Politică stabilește regulile privind colectarea, stocarea, divulgarea prin transmitere/transfer către alte state și protejarea datelor cu caracter personal primite de Aforti de la persoane fizice ca urmare a vizitării sau navigării pe Website.
 4. Serviciile Aforti prezentate pe Website nu sunt destinate utilizării de către persoane fizice, însă, pe parcursul desfășurării activităților sale, Aforti va colecta date cu caracter personal de la persoane fizice care acționează în calitate de reprezentanți legali și/sau împuterniciți ai persoanelor juridice care doresc să acceseze serviciile Aforti (anume clienți sau potențiali clienți), persoane fizice care acționează în calitate de beneficiari reali ai persoanelor juridice, persoane fizice care acționează în calitate de asociați/acționari ai persoanelor juridice, persoane fizice care vizitează și folosesc Website-ul sau accesează în orice fel serviciile Aforti („Persoane Vizate”).
 5. Datele cu caracter personal și/sau datele cu caracter special ale Persoanei Vizate sunt prelucrate de Aforti în conformitate cu prevederile legislației aplicabile și în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („Regulamentul General privind Protecția Datelor” sau „RGPD”), inclusiv orice alte regulamente aplicabile la nivel european sau local, adoptate în contextul RGPD, și în conformitate cu prevederile prezentei Politici.
 6. Website-ul poate cuprinde link-uri prin care Persoanele Vizate sunt direcționate către pagini de internet operate de terțe persoane. Aforti nu este responsabil[ cu privire la practicile de confidențialitate ale altor website-uri operate de terțe persoane și nu va controla sau garanta utilitatea, vandabilitatea sau execuția produselor sau serviciilor oferite pe website-uri ale terțelor persoane.
 7. Aforti nu solicită sau nu acceptă cu bună știință date din partea persoanelor cu vârsta mai mică de 18 (optsprezece) ani. Website-ul și serviciile furnizate de Aforti nu sunt destinate persoanelor fizice și, în niciun caz, persoanelor cu vârsta mai mică de 18 (optsprezece) ani.

 

II. TIPUL DE DATE PERSONALE PRELUCRATE

 1. Aforti va prelucra de la Persoanele Vizate Date personale diferite, în funcție de activitatea acestora pe Website, respectiv Datele personale prelucrate ca urmare a unei simple vizite pe Website vor fi diferite de Datele personale prelucrate ca urmare a utilizării formularului de contact și/sau a formularului pentru solicitarea unei oferte de creditare.
  • 1.1. Vizitarea Website-ului
  • Persoanele Vizate pot vizita Website-ul fără a dezvălui nicio informație cu privire la Datele personale. Cu toate acestea, unele Date personale sunt transmise în mod automat de către browserul Persoanelor Vizate către Aforti. Aceste Date se referă la:
   1. adresă IP (internet protocol);
   2. tipul browserului utilizat, versiunea sa și limba utilizată;
   3. timpii de acces în Website și adresele website-urilor de unde Persoanele Vizate vizitează Website-ul;
   4. tipul aparatului utilizat și sistemul de operare;
   5. data și ora accesării Website-ului,

   însă aceste Date personale nu pot fi atribuite niciunei persoane, respectiv nu pot determina identificarea persoanei respective.

  • 1.2. Utilizarea formularului de contact
  • La momentul accesării de către Persoanele Vizate a formularului de contact în vederea contactării Aforti, Persoanele Vizate trebuie să dezvăluie, în mod obligatoriu, următoarele Date personale despre sine:
   1. nume și prenume;
   2. adresă e-mail;
   3. numărul de telefon;
   4. conținutul mesajului.

   Lipsa furnizării Datelor personale sau opunerea la prelucrarea Datelor personale de mai sus determină imposibilitatea Aforti de a răspunde solicitărilor Persoanelor Vizate.

  • 1.3. Utilizarea formularului pentru solicitarea unei oferte de creditare
  • La momentul accesării de către Persoanele Vizate a formularului pentru solicitarea unei oferte de creditare, Persoanele Vizate trebuie să dezvăluie următoarele Date personale despre sine:
   1. nume și prenume – obligatoriu;
   2. adresă e-mail – obligatoriu;
   3. numărul de telefon – obligatoriu;
   4. tip de activitate (e.g. persoană fizică ce desfășoară o activitate economică, societate cu răspundere limitată, societate pe acțiuni, entitate fără capacitate juridică ce desfășoară o activitate economică etc.) – obligatoriu;
   5. suma dorită pentru creditare – obligatoriu;
   6. opțiunea privind primirea informațiilor de marketing direct din partea Aforti – opțional.

   Lipsa furnizării Datelor personale obligatorii sau opunerea la prelucrarea Datelor personale obligatorii de mai sus determină imposibilitatea Aforti de a răspunde Persoanelor Vizate cu privire la solicitarea ofertei de creditare.

   În situația în care Persoana vizată nu va fi de acord cu prelucrarea Datelor personale în scop de marketing direct de la Aforti, răspunsurile din partea Aforti la solicitările adresate Aforti nu vor fi afectate în niciun fel. De asemenea, Persoana Vizată își poate retrage oricând consimțământul cu privire la prelucrarea Datelor personale în scop de marketing direct.

  • 1.4. Utilizarea opțiunii de Live chat sau ale serviciilor de tip call-center ale Aforti
  • La momentul accesării de către Persoanele Vizate a opțiunii de Live chat de pe Website sau a serviciilor de tip call-center ale Aforti, Persoanele Vizate vor trebui să dezvăluie anumite Date personale despre sine, în funcție de solicitările adresate operatorului cu care poartă discuția.
 1. Aforti va colecta și stoca toată corespondența transmisă de Persoanele Vizate, ca urmare a utilizării formularelor susmenționate.
 2. De asemenea, Aforti poate colecta și prelucra în mod legal Date personale din surse disponibile în mod public (directoare, informații online etc.)

 

III. TEMEIUL ȘI SCOPUL PRELUCRĂRII DATELOR PERSONALE

 1. Aforti va colecta Datele personale ale Persoanelor Vizate în temeiul (i) consimțământului acestora, (ii) efectuării demersurilor necesare în vederea încheierii contractului de creditare, (iii) intereselor legitime ale Aforti, (iv) îndeplinirea unor obligații legale ale Aforti.
 2. Aforti va colecta Datele personale ale Persoanelor Vizate în scopul (i) asigurării accesului la Website, (ii) a transmiterii de către Aforti a răspunsurilor către Persoanele Vizate la solicitările acestora ca urmare a utilizării formularelor susmenționate și/sau a opțiunii Live chat sau de tip call-center, (iii) transmiterii informațiilor de marketing direct în cazul în care Persoanele Vizate au consimțit în mod expres la aceasta.

 

IV. UTILIZAREA DATELOR PERSONALE ȘI DESTINATARII DATELOR PERSONALE

 1. În măsura în care este necesar în vederea îndeplinirii scopurilor menționate mai sus și în limitele prevăzute de legislația aplicabilă, Datele personale pot fi transferate în străinătate, în Uniunea Europeană, respectiv în Polonia, Franța și Bulgaria, State Membre ale Uniunii Europene, care asigură un nivel adecvat de protecție a Datelor personale ale Persoanelor Vizate.
 2. În măsura necesară pentru îndeplinirea scopului menționat mai sus, Datele personale pot fi accesate/divulgate exclusiv în scopul îndeplinirii responsabilităților profesionale, în limitele permise de legislația aplicabilă, de către:
  1. angajații și contractanții Aforti, care vor avea acces la Datele personale exclusiv în scopul îndeplinirii obligațiilor profesionale ale acestora;
  2. autorități competente și/sau instituții publice, în limitele conferite acestora conform prevederilor legale aplicabile;
  3. alte entități Aforti (de exemplu, afiliați ai Aforti din alte țări, cum ar fi Aforti Exchange Romania, Aforti Finance Polonia, Aforti Exchange Polonia, Aforti Holding Polonia, Aforti Collections Polonia, Aforti Factor Polonia).
 1. În vederea transmiterii răspunsurilor la solicitările Persoanelor Vizate, în scopuri de conformitate sau privind obligațiile legale și în vederea protejării intereselor legitime, pot fi furnizate Datele personale anumitor departamente ale Aforti. În plus, în privința obligațiilor și scopurilor de mai sus, Datele personale pot fi comunicate altor societăți, cum ar fi:
  1. furnizori de servicii IT și „Cloud Computing”;
  2. furnizori de servicii profesionale;
  3. furnizori de servicii juridice; și
  4. alte societăți care îndeplinesc sarcini în numele Aforti.
 1. Toate persoanele împuternicite de Aforti care prelucrează Date personale în numele Aforti au obligația contractuală de a se conforma RGPD, cât și tuturor celorlalte cerințe aplicabile.
 2. Aforti își rezervă dreptul de a divulga Datele personale colectate de la Persoanele Vizate în scopul și în cazurile impuse de lege, cât și în situații în care o astfel de divulgare este necesară pentru a proteja drepturile Aforti, pentru a raporta presupuse activități ilegale, pentru a se conforma procedurilor judiciare, ordinelor sau hotărârilor judecătorești sau oricărui alt proces legal.

 

V. STOCAREA ȘI DURATA PRELUCRĂRII DATELOR PERSONALE

 1. Datele personale ale Persoanelor Vizate sunt stocate și prelucrate pe calculatoarele Aforti, localizate în România, Franța și Polonia. Aforti își rezervă dreptul de a localiza serverele și computerele sale în alte țări din Uniunea Europeană.
 2. Datele personale ale Persoanelor Vizate vor fi păstrate de Aforti pentru întreaga perioadă necesară pentru a răspunde solicitărilor Persoanelor Vizate care sunt în curs de soluționare. Ulterior acestei perioade, Aforti își rezervă dreptul de a reține Datele personale, în situația în care sunt necesare în vederea îndeplinirii obligațiilor sale legale sau în vederea apărării unor drepturi în instanță.

 

VI. DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE CARE UTILIZEAZĂ WEBSITE-UL

 1. Persoanele Vizate au, în principal, următoarele drepturi:
  1. dreptul de a își retrage consimțământul acordat pentru prelucrarea Datelor personale în scop de marketing direct;
  2. dreptul de a obține, la cerere și în mod gratuit, după caz, confirmarea că Datele personale sunt sau nu prelucrate de Aforti sau de partenerii săi comerciali, scopurile prelucrării, durata prelucrării;
  3. dreptul de a obține, la cerere și în mod gratuit, după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea Datelor personale a căror prelucrare nu este conforma RGPD, în special a Datelor personale incomplete sau inexacte, transformarea acestora in Date personale anonime, precum și notificarea către terții cărora le-au fost dezvăluite Datele personale a oricărei operațiuni efectuate conform celor de mai sus;
  4. dreptul de a fi transmis de către Aforti, către alți operatori, Datele personale care îi vizează, incluzând dreptul de a solicita Aforti să le transmită altor operatori (daca este posibil din punct de vedere tehnic);
  5. dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația lor particulară, ca Datele personale să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare; în caz de opoziție justificată, prelucrarea nu mai poate viza Datele personale în cauză;
  6. dreptul de a se adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și/sau justiției pentru apărarea drepturilor garantate de RGPD.
 1. În vederea exercitării acestor drepturi, cât și în vederea solicitării oricărei modificări sau actualizări a Datelor personale sau primirii de clarificări privind operațiunile de prelucrare și transfer al Datelor personale, Persoanele Vizate pot trimite o solicitare în acest sens la adresa de e-mail: dataprotection@afortifinance.ro

 

VII. OBLIGAȚIILE PERSOANELOR VIZATE CARE UTILIZEAZĂ WEBSITE-UL

 1. Persoanele Vizate au, în principal, următoarele obligații:
  1. să furnizeze Date personale adevărate, exacte și complete despre sine, așa cum este cerut de formularele susmenționate. În cazul în care Datele personale nu sunt adevărate, exacte și complete, Persoanele Vizate au obligația de a notifica Aforti, în cel mai scurt timp în vederea remedierii acestei situații;
  2. să mențină și să actualizeze Datele personale pentru a fi adevărate, exacte și complete, atunci când situația o cere.

 

VIII. OBLIGAȚIILE AFORTI

 1. Aforti are, în principal, următoarele obligații:
  1. să acționeze întocmai pentru realizarea scopurilor menționate mai sus și să prelucreze doar Datele personale strict necesare pentru aceste scopuri;
  2. să aplice măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea Datelor personale împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, precum si împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală, prin aceasta înțelegându-se că va aplica toate măsurile tehnice și organizatorice necesare pentru pseudonimizarea Datelor personale, reducerea la minimum a Datelor personale, integrarea garanțiilor necesare în cadrul prelucrării;
  3. să acorde acces la Datele personale numai persoanelor instruite în prelucrarea Datelor personale și care au atribuții în prelucrarea Datelor personale.

 

IX. MECANISM PRIVIND COOKIES

 1. Website-ul utilizează două tipuri de fișiere de tip „cookies” – „cookies de sesiune” și „cookies persistente”. Cookies de sesiune sunt cookies temporare care rămân pe dispozitivul Persoanei Vizate până în momentul în care aceasta se deconectează de pe Website sau închide software-ul (browser de internet). Un cookie persistent rămâne pe dispozitivul Persoanei Vizate pentru o perioadă prevăzută în parametrii fișierelor de tip „cookie” sau până în momentul în care aceasta îi șterge în mod manual. Persoana Vizată care nu consimte în privința utilizării cookies (dorește să blocheze cookies) trebuie să modifice setările corespunzătoare în browserul web pe care îl utilizează. Procesul privind acceptarea utilizării cookies diferă în funcție de browserul Persoanei Vizate.
 2. Pentru detalii suplimentare privind modul în care Aforti utilizează cookies, vă rugăm să consultați Politica privind Cookie-urile.

 

X. DETALII DE CONTACT ALE RESPONSABILULUI PRIVIND PROTECȚIA DATELOR

 1. Orice întrebări suplimentare cu privire la prezenta Politică vor fi transmise către Aforti la următoarele detalii de contact:
  e-mail: dataprotection@afortifinance.ro

 

XI.    PREVEDERI DIVERSE

 1. Aforti își rezervă dreptul de a amenda prezenta Politică în orice moment, modificări care vor fi publicate pe Website și care vor intra în vigoare la momentul publicării acestora.
 2. Pentru a putea utiliza Website-ul ulterior intrării în vigoare a Politici amendate, Persoanele Vizate trebuie să fie de acord cu Politica amendată.
 3. În cazul în care Persoanele Vizate nu doresc să accepte prezenta Politică, inclusiv modificările/completările acesteia, trebuie să înceteze să mai folosească Website-ul.

Suntem aici ca să ajutăm firma ta

TELEFONEAZĂ-NE

(+4) 031.40.40.300

Îţi răspundem la întrebări.

Contactează-ne

COMPLETEAZĂ FORMULARUL ON-LINE

Doar un pas te mai desparte de primirea banilor! Ia vezi ce simplu este.

Completează formularul

GĂSEŞTE-ƮI CONSULTANTUL

Suntem flexibili – consultanţii noştri adaptează factoringul la nevoile firmei tale!

Găseşte-ţi un consultant